Andra köpte också...

Thermacell Mini Halo Grafit 1 st

Få i lager, passa på innan den tar slut!

Snabba fakta

  • Effektivt mygg- och knottskydd för uteplatsen

  • Skapar en skyddszon på ca 20m²

  • Både ljudlös och luktfri

Det här är ett bekämpningsmedel (biocid). Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Beskrivning

Mini Halo är ett litet och stilrent myggskydd att ha på uteplatsen, balkongen och verandan. Produkten skapar en skyddszon mot mygg och knott på ca 20m² och är dessutom både ljudlös och luktfri. Du aktiverar myggskyddet genom att vrida bottendelen till startläget.

Apparaten drivs av en gasolflaska som ger dig många timmar aktivt myggskydd och du kan förvara upp till fyra myggmedelsmattor inuti myggskyddet. Placera Mini Halo på bordet inför en middag vid uteplatsen så ni slipper besök av envisa mygg och knott.

Förpackningen innehåller:
1 st Mini Halo
3 mattor med myggmedel och en gaspatron ger 12 timmars skydd

Refill finns att köpa separat.

Dosering & användning

Mini Halo drivs av en gaspatron som även finns att köpa som refillprodukt. Den innehåller tillräckligt mycket gas för att driva enheten i ungefär 12 timmar. Du installerar patronen genom att skruva fast den i luckan som du hittar på apparatens bottensida. När du sätter igång apparaten genererar gaspatronen värme. Värmen aktiverar myggmedlet och skapar en skyddszon.

Matta med myggmedel: Thermacell® Mosquito Repellent MAT

Bekämpningsmedel klass 3, Reg.nr 4775

Innehåller: d-Alletrin 0,5g.

Skadlig vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtids- effekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etikett före användning. Undvik utsläpp i miljön. Innehållet lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/- regionala/nationella bestämmelser.

Användningsområde: Bekämpningsmedel mot mygg. Endast för utomhus bruk. Får endast användas i därtill avsedd apparatur. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Gaspatron: Thermacell® Butane Cartridge

Innehåller: Flytande petroleumgaser (LPG).

Extremt brandfarlig gas.

Varningar & försiktigheter

Skadligt vid inandning.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

Extremt brandfarlig gas.

Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor.

Samla upp spill.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.

Förvaras på väl ventilerad plats.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Skyddas från solljus.

Förvaringsinstruktioner

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Läckande gas brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Förvaras på väl ventilerad plats. Innehållet lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

Hittas även bland

Artikelnummer

843654003351

Klassificering

Bekämpningsmedel

Varumärke

Thermacell

Förpackningsstorlek

1 st

Relaterade produkter

Apohem Magazine