Fri frakt över 299 kr och vid recept
Årets e-handlare 2023

Andra köpte också...

Gripen Bensin Kemiskt Ren 125 ml

24 kr 
Finns i lager, hos dig inom 1-2 vardagar

Snabba fakta

  • Tar effektivt bort fläckar

  • Mot olja

  • Mot fett

Beskrivning

Tar effektivt bort fläckar av olja, fett och lim. Testa först på underlaget.

Varningar & försiktigheter

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Irriterar huden. Upprepad kontakt kan ge torr hud och hudsprickor. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte ångor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Innehållet lämnas till mottagningsplats för farligt avfall.

Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt. CAS-nr. 64742-49-0.

Hittas även bland

Artikelnummer

7310200000124

Varumärke

Gripen

Ursprungsland

Sverige

Förpackningsstorlek

125 ml

Relaterade produkter